Рента

Както вече проследихме в предишна статия основите на договора за аренда на земеделски земи сега ще обърнем внимание на РЕНТАТА .Рентата това е насрещна престация на арендатора. Може да бъде договорена в пари или в натура (земеделски продукти). Какво ще бъде се определя в договора. Уредено е в член 8 ЗАрЗ.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Арендаторът е длъжен да извърши арендното плащане в уговорения вид и срокове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Размерът на арендното плащане се договаря въз основа на:
1. пазарната поземлена рента;
2. наема, който включва годишни амортизации и лихви върху капитала, вложен в арендуваните движими и недвижими вещи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.; отм., бр. 113 от 1999 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Арендното плащане може да се договори в пари и/или в земеделски продукти.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Ако не е уговорено друго, арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичането на селскостопанската година. Ако арендното плащане е определена за по-кратки периоди, тя се дължи в първия работен ден след изтичане на съответния период.

Размерът на арендното плащане се договаря въз основа на:

 • пазарната поземлена рента; 
 • наема, който включва годишни амортизации и лихви върху капитала, вложен в арендуваните движими и недвижими вещи. 
Смисълът на амортизациите е да се намалява печалбата. Затова страните трябва да се ръководят от амортизациите, уредени в ЗКПО.
Възможно е обаче арендното плащане да се уговори не за една стопанска година, а за по-малък срок (3/6/9.. месеца). Тогава крайният срок за плащане е първият работен ден след изтичането на съответния месец.

Изменение на арендния договор – член 16 ЗАрЗ. При трайна промяна но пазарната поземлена рента в района или при промяна на съответния НА, всяка от страните може да иска изменение на договора.
Чл. 16.(1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Ако след сключване на договора за аренда обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на договора. Изменението не може да засяга уговорения срок. Увеличаването или намаляването на добивите от обекта на договора вследствие стопанисването му не е основание за изменение на арендното плащане.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.).
(3) Срокът на действие на изменението на договора е най-малко до края на стопанската година, през която е направено искането.
(4) Насрещната страна е длъжна да отговори писмено в едномесечен срок от получаване на предложението за изменение на договора, освен ако с него не е определен друг срок.
(5) Ако страните не постигнат споразумение по иск на страната, която е направила предложението, решение взема районният съд.
(6) Отказът от правото да се иска изменение на договора за аренда и уговорките, че от упражняването или неупражняването му могат да се претендират вреди или облаги, са нищожни.

Изменение на арендното плащане тук важат две основни правила:
Член 10, алинея 3 ЗАрЗ –

Чл. 10.(1) Арендаторът е длъжен да търпи необходимите действия на арендодателя за поддържане и запазване на имота.

(2) Арендаторът е длъжен да търпи извършването от арендодателя на подобрения в имота, освен ако това му създава съществени затруднения за ползването. Арендодателят е длъжен да заплати обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи, включително и авансово, по искане на арендатора.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Доколкото подобренията допринасят за нарастване на добивите от имота, арендодателят може да иска подходящо увеличение на арендното плащане.

при подобрения, които допринасят за нарастването на добива от обекта на договора, арендодателят може да иска УВЕЛИЧЕНИЕ на арендното плащане.
А не може да се иска увеличение на арендното плащане на принципа по-голям добив по-голяма рента както и обратното.

10 коментара:

 1. Имам въпрос.
  Възможно ли е да се договори заплащане на рента всеки месец на определено число?

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте, възможно е такава уговорка,но трябва да е вписана в договорът ви за рента

  ОтговорИзтриване
 3. По силата на кой член земи,които се работят, но не са в договора могат да бъдат търсени за рента от собствениците/напр. живеят в чужбина/.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. има ли право единият от двамата наследника да получи рентата за двамата,тъй като единият е в чужбина незнайно къде от 10 години и по силата на кой закон става това?

   Изтриване
  2. Здравейте,ситуацията е следната имате няколко възможности.
   1. Вземате си цялата рента( ако арендаторът ви я даде )Разчитате на това ,че другият наследник трябва по съдебен ред да си докаже правата за рентата.
   2. Вземате това което ви се полага а останалата сума влиза в графата "ничия земя " където рентата се изплаща от общината( при определени условия) и така др.наследник/ци си получават парите.
   3.Другата възможност е да се опитате да докажете с констативен нотариален акт правата си върху всички земи.
   4. Другата Ви възможност е деление по съдебен ред и да си отделите Вашите части в реални граници.

   Изтриване
 4. Здравейте, при продажба на земя рентата на кого се дължи-на новият или на старият собственик?

  ОтговорИзтриване
 5. Здравейте, спорен въпрос поради няколко причини.
  1.Зависи по кое време на годината е станала продажбата.Както знаем стопанската година не съвпада с календарната.Стопанската година приключва на 10.10.
  2.Зависи какво е уговорено между страните.Схемите са няколко рентата се взема от новия собственик, дели се на две или се взема от стария.Като всяко друго нещо това трябва да е облечено в писмена форма.
  3. Логично е на основата че ако сте били собственици до края на стопанската година би трябвало да се дължи на Вас.
  Според закона за аренда в земеделието арендаторите са във фактическа възможност да забавят 3 месеца плащането.По принцип там е казано в:
  Чл.8 ал.5 Ако не е уговорено друго, арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичането на стопанската година. Ако арендното плащане е определено за по-кратки периоди, то се дължи в първия работен ден след изтичане на съответния период.
  Проблемът обаче се състой в това, че арендаторите бавят тези плащания и плащат и малко по-късно.Ръководят се от основанието ,че договорът не може да бъде развален поради не изпълнение в рамките на три месеца базират се на
  чл.28 ал.1 Арендодателят може да развали договора поради забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца. Когато вноските са уговорени за периоди, по-кратки от една стопанска година, развалянето е допустимо при забава на плащането най-малко на две последователни вноски.
  Поради изброените по-горе причини е трудно да се каже уневерсално правило за това на кого се дължат парите и каква част за кого са по договора за рента.

  ОтговорИзтриване
 6. Как стои въпросът с издадените копюри от земеделските комисии на бившите кооператори, които са взети от арендаторите за закупуване на техника и сгради от ликвидираните стопанства и нищо не се говори до сега за това, като че ли нищо не е било. Защо се мълчи по този въпрос, след като инвентара е на хората е бил оценен все пак на някаква стойност. Как може да се изиска обезщетение от арендаторите, които си траят по въпроса и какви би трябвало да бъдат обезщетенията за това.

  ОтговорИзтриване
 7. За да не се подиграват арендаторите със собствениците,защото на не малко места се случва,трябва да има закон,който регламентира минимална рента.До колкото бях чула щеше да се прави такъв,но какво стана? Има ли го вече? В КАРНОБАТСКО по 30 лева....:(

  ОтговорИзтриване
 8. АРЕНДАТОРИТЕ СЕ ГАВРЯТ СЪС СОБСТВЕНИЦИТЕ. Получават субсидии,добри добиви,а отчитат все загуби.Строят замъци с високи огради и хвърлят трохи.Кога ще се случи европейски ред в зeмеделието.

  ОтговорИзтриване