Пълномощно

ПЪЛНОМОЩНОДолуподписаният/те/:
1. ........................................................................................................ ЕГН: .........................................,л.к. № ......................................................, изд. на ...................................... от МВР .............................,с адрес: ..........................................................................................................................
2. ........................................................................................................ ЕГН: .........................................,л.к. № ......................................................, изд. на ...................................... от МВР .............................,с адрес: ...........................................................................................................................
3. ........................................................................................................ ЕГН: .........................................,л.к. № ......................................................, изд. на ...................................... от МВР .............................,с адрес: ...........................................................................................................................
4. ........................................................................................................ ЕГН: .........................................,л.к. № ......................................................, изд. на ...................................... от МВР .............................,с адрес: ..................................................................................................................................................

УПЪЛНОМОЩАВАМ

………………………………………………………с ЕГН:…………………, л.к.№……………….., изд. на ………………. г. от МВР - Русе

със следните права:

1. Да продава , да дарява на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително и да договаря сам със себе си, съгласно чл.38 от ЗЗД собствените /наследствените ми поземлени имоти – земеделски земи, останали ни в наследство от общият/те/ наследодател ..........................................,находящи се в землището на гр./с./ .............................................,общ......................., обл. ............................................, ЕКАТТЕ: ........................................................., а именно:


Поземлен имот № ............................., кат. ................ площ ............................, НТП......... .....

Поземлен имот № ............................., кат. ................ площ ............................, НТП......... ..

Поземлен имот № ............................., кат. ................ площ ............................, НТП.........

Поземлен имот № ............................., кат. ................ площ ............................, НТП.........

Поземлен имот № ............................., кат. ................ площ ............................, НТП.........

Поземлен имот № ............................., кат. ................ площ ............................, НТП.........

2. Да се снабдява от мое име с необходимите документи а именно:

Декларации по чл.25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност,Декларации по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуалет кодекс, да подава молби за изготвяне на скици, данъчни оценки и цялостната документация за извършване и изповядване на сделките, да получава документи, като за целта извършва всички необходими и/или изискуеми по закон правни и фактически действия, пред и спрямо трети лица, местни, централни и държавни органи, в. т.ч. поземлени комисии, данъчни, съдилища, кметства, нотариалните служби, физически и юридически лица, необходими по реализацията на правата изброени по горе.

Да прекратява вече сключен договор /и/ за аренда/наем, както и да получи размер на рентата от арендатора /наемателя/ за притежаваната от мен /нас/ земеделска земя, за предходяща/и/ или текуща стопанска година, като за целта ме/ни/ представлява /т/ пред Общинска служба земеделие и гори, Нотариус, Съда, физически и/или/ юридически лица.

3. Да преупълномощава /т/ изцяло или с част от горните права други физически и/или юридически лица, както и да договаря /т/ сам /и/ със себе си.

4. Да дарява /т/ на когото намери /ят/ за добре при цена каквато прецени /ят/ за добре
гореспоменатите имотите по т.1 от настоящото пълномощно на други физически и/или/ юридически лица, като за целта ме /ни/ представляват пред Нотариус и навсякъде където е необходимо по реализацията на правата изброени по горе.

5. Да ме /ни/ представлява /т/ и изпълни /ят/ вместо мен /нас/ процедурата по чл.4а от Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /обн. ДВ бр.13 от 09.02.2007 година/.

7. Да подпише нотариален акт пред компетентния нотариус или съдия по вписванията.

8. Декларирам /ме/, че при подписването на настоящото пълномощно съм /сме/ получил/и/ напълно и в брой от купувача чрез упълномощеният /те/ продажната цена на горепосочените имоти.
9. Декларирам/ме/ пред съдебните, административните и финансови власти от всички степени в Република България, че съм/сме/ изключителен/и/ собственик/ици/ на продаваните имоти, че същите имоти не са обременени с вещни тежести /ипотеки, възбрани и др./, че върху тях не са учредени вещни права в полза на трети лица, че за същите няма вписани искови молби, че няма висящи съдебни спорове и изпълнителни дела, както и че същите не са предмет на реституционни претенции, на предварителни договори за продажба с лица, различни от купувача по този договор, както и че представените мен/нас/ документи са автентични и с вярно съдържание и че няма други документи, касаещи правото на собственост върху продаваните недвижими имоти, както и че не са налице каквито и да е обстоятелства, които да доведат до пълна или частична евикция на купувача спрямо този имот.. Ако се окаже невярно което и да е от посочените по- горе обстоятелства, страните договарят, че е налице неизпълнение на задълженията на продавача/ите/ и освен законовите последици от това неизпълнение, продавачът/ите/ дължи/т/ на купувача неустойка в двукратния размер на цената по тази сделка и направените от купувача във връзка и по повод прехвърлянето на собствеността разноски.


УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:                                     

1 ....................................... /......................................................................................................................................../

2 ....................................... /......................................................................................................................................../

3 ....................................... /......................................................................................................................................../

4 ....................................... /......................................................................................................................................../