Строеж върху земеделски земи


Върху земеделски земи е възможно да се строй в две хипотези:
 Без смяна на предназначението, но съобразено с изискванията на НАРЕДБА № 2 ОТ 10 АПРИЛ 1998 Г. ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
 В тази статия ще разгледаме именно тази наредба.Ограниченията за строеж върху земеделска земя са значително много, затова ще разгледаме тях.Не може да се строи върху земеделски земи който са :


Ограничения:

Относно населените места

  • Когато  земеделските земи  попадат в строителните граници на населените места,
  • Промишлените, курортните и вилните зони, определени със застроителен и регулационен план или околовръстен полигон; 
  • Когато   са в границите на одобрен общ градоустройствен план или в границите на устройствени зони в околоградската територия - до 5 км около големите и средните градове, и 3 км - около малките градове; 
  • Когато се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, Държавния съвет или Министерския съвет до приключване на процедурите по ЗСПЗЗ; 

        Относно  серветутите

  • Когато са  втора крайбрежна зона на Черноморското крайбрежие - до 5 км от брега;
     и се  намират на определени отстояния (сервитути) от естествени и изкуствени водоеми, от реки и крайречни диги, от пътища и железопътни линии, от границите на защитени природни обекти, от границите на паркове, лесопаркове, иглолистни и широколистни гори, от минни разработки и др.; 
  • А така също и  в санитарно-охраняеми зони, в свлачищни участъци и райони; 
  • Когато се  намират на по-малко от 500 м от оста на съществуваща или проектирана автомагистрала и първокласен път и на по-малко от 300 м от оста на пътища на републиканската пътна мрежа от II, III и IV клас, както и на по-малко от 10 км от изграден граничен контролно-пропускателен пункт. 

 Разбира се има и процедура през която трябва да се премине:

 1. Искане до главния архитект на общината за извършване на строителство върху земеделска земя;
 (в това искане се изисква да се опише точно какви сгради ще бъдат построени и за какво ще се използват )
 2. Документ за собственост на парцела (имота) акт за собственост и/или решение на поземлената комисия;
 3. Скица с местоположение, граници и размери на парцела (имота) в координатна система, заверена от поземлената комисия.
 (2) Въз основа на искането главният архитект на общината определя начина на застрояване на имота.
След като се получи  застроителното решение то  се съгласува с органите на РИОКОЗ както и със съответната регионална служба \" Земеделие\" при Министерството на земеделието.

 Навсякъде  по ал.1  срока за становище е   в 14-дневен.Лошото е че е за всяка служба

При отказ(отрицателно становище) има вариант да се отнесе към съответното министерство.
 При положителни становища на всички регионални служби, респективно министерства и други заинтересувани ведомства, и на архитектурно-градоустройствената комисия на общината, кметът на общината одобрява застроителното решение, което се обявява по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на съдебен контрол по чл.138 на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ).

 Разрешаването на строителството се извършва съгласно глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ППЗТСУ). 

Какво е разрешено да се построи?

 1. Изграждане на едноетажни стопански постройки;
 2. Изграждане на нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи такива;
 3. Промяна на конструктивните елементи на съществуващите строежи;
 4. Промяна на функционалното предназначение на съществуващи сгради в съответствие;
 5. Изграждане и преустройство на инженерни мрежи и съоръжения; 
 6. Направа на огради.

 Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината въз основа на писмено искане на собственика, към което се прилагат следните документи:

 1. При имоти с площ до 10 дка:

 а) документ за собственост на имота, съответно на правото да се строи в него;
 б) скица с указан начин за застрояване;
 в) архитектурен и конструктивен проект със сметка за стойността на строежа;

 2. При имоти с площ над 10 дка:

 а) документ за собственост на имота, съответно на правото да се строи в него;
 б) одобрено застроително решение, съгласувано със съответните регионални служби;
 в) скица с указан начин за застрояване;
 г) разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценка от органите на околната среда, санитарния контрол, противопожарната охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство, в зависимост от вида и характера на съответния строеж;
 д) одобрен проект, който съдържа най-малко архитектурно-строителна част (архитектурни проекти) и конструктивна част (конструктивни проекти) на предвидените строежи, инсталационни части на проекта за необходимите инженерни мрежи в двора за застрояване и инсталации на предвиждащите се строежи.

 Разрешението за строеж се издава за стопанските сгради, постройки, съоръжения и мрежи, включени в застроителното решение, или само за онези от тях, които ще се изграждат първоетапно, и важи в продължение на две години от издаването му.

 Разрешението за строеж на жилищна сграда във връзка със селскостопанската дейност може да се издава по реда на ЗТСУ само в дворове за застрояване с изградени стопански сгради и инфраструктурни мрежи.

 В разрешението за строеж се вписват всички условия, свързани с изпълнението на обекта. Определянето на строителна линия и ниво на строежа, техническото ръководство, контролът при изпълнението на строителните работи и въвеждането в експлоатация на сградите и съоръженията се извършват съгласно разпоредбите на ЗТСУ и ППЗТСУ. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар