Примерен договор за аренда на земеделски земи.

Това е примерен договор.Той е нито най-добрият, нито е най-пълният, но може да се използва като основа за съставянето на договор според Вашите изисквания и специфични особености на конкретния казус.


                                                                   ДОГОВОР ЗА АРЕНДА


Днес, ....................... г., на основание разпоредбите на Закона за арендата в земеделието, между:

1. .............................................. .............................................. ...............................................,

от една страна, наричана по-долу за краткост АРЕНДОДАТЕЛ,

И

2. .............................................., ..............................................от ..............................................друга страна, наричана по-долу за краткост АРЕНДАТОР,

се сключи настоящият договор за следното:                                                           I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. С настоящия договор АРЕНДОДАТЕЛЯТ се задължава предостави на АРЕНДАТОРА за временно ползване за срок от ............................. стопански години следната своя земеделска земя и/или недвижими вещи на земеделското производство.............................................. .............................................. .............................................. ............................................. .............................................. .............................................. .............................................. ............................................. .............................................. .............................................. .............................................. ............................................. .............................................. срещу задължението на АРЕНДАТОРА да извърши определено в Договора арендно плащане.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Арендното плащане е в размер на ...................................... .............................................. ............................................. ..............................................) лева .............................................. .............................................. ............................................. .............................................. ..............................................продукция.

(2) Размерът на арендното плащане се определя въз основа на пазарната поземлена рента и наема на арендуваните обекти.

(3) Арендното плащане се дължи за всеки период от ...........................................

(4) Плащането се извършва в първия работен ден след изтичане на периода по ал. 3.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРЕНДОДАТЕЛЯТ

Чл. 3. АРЕНДОДАТЕЛЯТ има право да получи арендните вноски в сроковете и при условията на настоящия договор.

Чл. 4. (1) АРЕНДОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде на АРЕНДАТОРА обекта на договора в състояние, което отговаря на ползването му.

(2) Арендуваният обект се предава по опис, подписан между страните едновременно със сключването на договора. Описът представлява неразделна част от договора и съдържа точно описание на вида на арендувания обект, неговите характеристики с оглед предназначението по договора, както и действителното му състояние към момента на предаването. В описа се посочват тежестите, с които вещта/имотът е обременен, както и правата на трети лица по отношение на арендувания обект, ако има такива.

(3) Описът не може да бъде оспорван от страните след подписването му.

Чл. 5. (1) АРЕНДОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигурява спокойното и безпрепятствено ползване на обекта от АРЕНДАТОРА, както и да взема мерки за поддържане и запазване на обекта в състояние, съобразно неговото предназначение, с изключение на текущото поддържане.

Чл. 6. АРЕНДОДАТЕЛЯТ е длъжен да плаща данъците и таксите, свързани със собствеността на арендувания обект.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРЕНДАТОРА

Чл. 7. АРЕНДАТОРЪТ придобива собствеността върху добивите от отдадените под аренда обекти от момента на отделянето им.

Чл. 8. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да извърши арендното плащане в уговорения вид и в срока по чл. 2, ал. 3 от този договор.

Чл. 9. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да плаща данъците и таксите, свързани с ползването на арендувания имот.

Чл. 10. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен за своя сметка да извършва действия по текущото поддържане на арендуваната земя и/или движимите и недвижими вещи на земеделското производство, свързано с обикновеното им ползване;

Чл. 11. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да ползва арендувания обект с грижата на добър стопанин, да спазва установените санитарно-хигиенни, противопожарни и екологични норми, както и да не уврежда обекта по никакъв начин, включително чрез използване торове и други вещества, които унищожават и/или значително изтощават почвения слой на арендуваната земя.

Чл. 12. (1) АРЕНДАТОРЪТ няма право да променя начина на трайно ползване на обекта на договора, да извършва подобрения в него, които биха довели до трайна промяна в предназначението, както и да извършва строителни работи, за които се изисква разрешение за строеж, освен с предварително писмено съгласие на АРЕНДОДАТЕЛЯ.

(2) АРЕНДАТОРЪТ няма право да променя предназначението на земеделската земя.

(3) Извън случаите на ал. 1 и ал. 2, АРЕНДАТОРЪТ може да извършва подобрения и строителни работи, както и да изменя ползването на арендувания обект и без съгласието на АРЕНДОДАТЕЛЯ. За подобренията, довели до нарастване на добивите от обекта, АРЕНДАТОРЪТ може да иска увеличаване на арендното плащане.

Чл. 13. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да търпи действията на АРЕНДОДАТЕЛЯ, свързани с поддържане и запазване на обекта, както и извършването на подобрения, с които не се засяга съществено ползването от АРЕНДАТОРА.

Чл. 14. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да застрахова арендуваните имоти и/или вещи, добивите и привнесените в обекта вещи за общоприетите рискове на всяка конкретна вещ, като застрахователната сума трябва да е равна на действителната стойност на застрахованото имущество.

Чл. 15. (1) При прекратяване на договора АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да върне обекта в състоянието, в което го е приел, с изключение на обикновеното изхабяване, дължащо се на ползването с грижата на добрия стопанин.

(2) При прекратяване на договора АРЕНДАТОРЪТ има право да вдигне вещите, които е привнесъл в арендувания обект, с изключение на трайно прикрепените към обекта вещи, които стават собственост на АРЕНДОДАТЕЛЯ. За последните АРЕНДОДАТЕЛЯТ дължи съответно обезщетение.

(3) При връщането на арендувания обект се съставя опис, които се подписва от страните.

Чл. 16. АРЕНДАТОРЪТ има право да задържи обекта на договора и след изтичане на уговорения срок при забава в арендното плащане или за вземанията си към АРЕНДОДАТЕЛЯ във връзка с направените извънредни разходи за запазване и поддържане на обекта, или за извършените подобрения в него.

Чл. 17. АРЕНДАТОРЪТ има право да преарендува част или целия обект на договора, да заложи правата си по договора или да ги прехвърли на трето лице само с предварително писмено съгласие на АРЕНДОДАТЕЛЯТ


IV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде изменян и продължаван с анекс, сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.

(2) Изменението не може да засяга уговорения срок, освен ако се касае за продължаване действието на договора.

(3) Продължаването на договора се извършва по реда на ал. 1 и се вписва в Службата по вписванията и в регистъра на съответната общинска служба по земеделие и гори. Предложението за продължаване на договора може да се отправи най-късно до изтичане на деветия месец на стопанската година, предхождаща прекратяването на договора.

(4) При трайна промяна в обстоятелствата, от които страните са се ръководили при сключване на договора, последният се изменя така, че задълженията на страните да съответстват на настъпилите промени.

Чл. 19. Наследниците на АРЕНДАТОРА го заместват като страна в договора за аренда. Те са длъжни да уведомят незабавно АРЕНДОДАТЕЛЯ за настъпилото заместване и да му посочат техния пълномощник.

Чл. 20. При прехвърляне на собствеността на арендувания обект приобретателят замества АРЕНДОДАТЕЛЯ като страна по договора за аренда.

Чл. 21. Договорът за аренда се прекратява:

а) с изтичане на срока, за който е сключен;

б) по взаимно съгласие на страните в писмена форма с нотариална заверка на подписите;

в) с едностранно писмено предизвестие, отправено в срок от ............ ........... В случай, че АРЕНДАТОРЪТ изпадне в трайна нетрудоспособност, той може да прекрати договора от началото на следващата стопанска година с писмено предизвестие без оглед на срока му.

г) при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди;

д) при неизпълнение - по общия ред за разваляне на договори. Ако неизпълнението се състои в забава на арендното плащане, АРЕНДОДАТЕЛЯТ може да иска разваляне при забава най-малко на две последователни вноски.


                                                         V. ОТГОВОРНОСТИ


Чл. 22. При забава в плащането на арендните вноски АРЕНДАТОРЪТ дължи на АРЕНДОДАТЕЛЯ обезщетение в размер на ........................................ ............................................................................. ............................., но не повече от .............................. .....................

Чл. 23. При неизпълнение на чл. 4, ал. 1 от този договор, АРЕНДАТОРЪТ може да иска от АРЕНДОДАТЕЛЯ привеждането на обекта в състояние, което отговаря на ползването му, да извърши това сам за сметка на АРЕНДОДАТЕЛЯ или да развали договора.

Чл. 24. При неизпълнение на чл. 11 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от този договор, АРЕНДОДАТЕЛЯТ има право да развали договора и да иска обезщетение за претърпените вреди.

Чл. 25. (1) Когато арендуваният обект по този договор има недостатъци, които го правят изцяло или отчасти негоден за ползване по договора и недостатъците бъдат открити в срок до една година от предаването, АРЕНДАТОРЪТ има право на обезщетение или съответно на намаляване размера на арендното плащане. АРЕНДОДАТЕЛЯТ отговаря и когато недостатъкът не му е бил известен.

(2) Ако недостатъците се дължат на причина, за която АРЕНДОДАТЕЛЯТ отговаря, АРЕНДАТОРЪТ може да търси и обезщетение за вреди по общите правила за неизпълнение на задълженията.

(3) Ако АРЕНДОДАТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в продължение на три месеца след писменото му уведомяване, АРЕНДАТОРЪТ има право да ги отстрани сам за сметка на АРЕНДОДАТЕЛЯ.

(4) АРЕНДОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъци, които са били известни на АРЕНДАТОРА при сключването на договора или са могли да бъдат забелязани от него при обикновен преглед на обекта на договора, освен ако те са опасни за неговото, на членовете на домакинството му или на работниците здраве.

Чл. 26. Ако АРЕНДАТОРЪТ бъде лишен изцяло или частично от ползването на обекта на договора поради права на трети лица, се прилага съответно чл. 25 от този договор.

Чл. 27. (1) АРЕНДАТОРЪТ е длъжен незабавно да уведоми писмено АРЕНДОДАТЕЛЯ за появили се недостатъци, за необходимостта от вземане на мерки за предпазване на обекта на договора от повреждане или унищожаване, както и за предявените от трети лица права върху обекта на договора.

(2) При неизпълнение на задължението си по ал. 1 АРЕНДАТОРЪТ дължи обезщетение за причинените на АРЕНДОДАТЕЛЯ вреди.

Чл. 28. За всяко друго неизпълнение на този договор виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на ....................% от арендното плащане, но не повече от ............................

Чл. 29. В случай, че арендуваният обект по този договор погине в резултат на настъпване на застрахователно събитие, АРЕНДОДАТЕЛЯТ има право да получи част от застрахователното обезщетение, равно на стойността на арендувания обект. АРЕНДАТОРЪТ има право на застрахователното обезщетение за погиване на привнесените в обекта вещи.

VI. ДРУГИ

Чл. 30. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за арендата в земеделието и останалото действащо в Република България законодателство.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


АРЕНДОДАТЕЛ: ...................                                                                     АРЕНДАТОР: .................
3 коментара:

 1. сключила съм договор за аренда с община на общински съвет са взели решение за вдигане на цената, трябва ли общината да ме уведоми и да подпишем допълнително споразумение/анекс/за цената с нотариална заверка на подписите

  ОтговорИзтриване
 2. Първото нещо което трябва да направите е да прочетете вече сключеният договор за аренда и да обърнете внимание най-вече на частта му "Изменение и прекратяване на договора" В повечето случай там трябва да пише долу горе следното:

  Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде изменян и продължаван с анекс, сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.

  (2) Изменението не може да засяга уговорения срок, освен ако се касае за продължаване действието на договора.

  (3) Продължаването на договора се извършва по реда на ал. 1 и се вписва в Службата по вписванията и в регистъра на съответната общинска служба по земеделие и гори. Предложението за продължаване на договора може да се отправи най-късно до изтичане на деветия месец на стопанската година, предхождаща прекратяването на договора.

  (4) При трайна промяна в обстоятелствата, от които страните са се ръководили при сключване на договора, последният се изменя така, че задълженията на страните да съответстват на настъпилите промени.

  Основанието е закона за аренда в земеделието и е уредено в чл.18 ал.1 и ал. 2

  Моля, да обърнете внимание на следното: Според посоченият закон "насрещната страна трябва да отговори писмено до края на септември"

  Съгласно казаното в закона Общината трябва да Ви уведоми писмено,но поради факта че сме август а срока е края на септември моето предложение да проявите инициатива и да отидете до Общината и да подадете сътветно вашето мнение.Няма форма за писмената форма, затова трябва да е в свободен текст.

  ОтговорИзтриване
 3. Здравейте, може ли да се прекрати аренден договор (не изгоден и не подписан от мен) на неразделна нива между съсобственици върху която в момента тече съдебна делба?

  ОтговорИзтриване