Договор за доброволна делба

Както вече обърнахме внимание на доброволната делба един от основните компоненти е договора.Предложеният договор е примерен образец или както го наричат сламка.Причината за съставянето му е  да се прекрати съсобствеността и всеки съделител да има реална собственост.Д О Г О В О Р
ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 


                                           акт №             вх. рег. №          том______

Днес .................20... (две хиляди и ..................) година в гр. ....................
ние, наследниците на ................................ и съпругата му .....................................,
бивши жители на с. ............, община ........................, област ......................, починали
на ................. г. и ......................г.:

1......................................................................................................................................................., ЕГН-................................. с постоянен
адрес: гр. ................,  бул./ул. „.......................” № ........., ет. ...., ап. ....., л.к. №.......................................
 издадена на  ........................... г. от РДВР-..................., и  валидна до ,.......................
.г.........................


2......................................................................................................................................................, ЕГН-................................. с постоянен 
адрес: гр. ................,  бул./ул. „.......................” № ........., ет. ...., ап. ....., л.к. №.......................................
 издадена на  ........................... г. от РДВР-..................., и  валидна до ,.......................
.г.........................


3......................................................................................................................................................, ЕГН-................................. с постоянен
адрес: гр. ................,  бул./ул. „.......................” № ........., ет. ...., ап. ....., л.к. №.......................................
 издадена на  ........................... г. от РДВР-..................., и  валидна до ,.......................
.г.........................

подписахме настоящия договор за доброволна делба на наследствените
ни земеделски земи в землището на  с.  ....................,  община ..............., област
:ЕКАТТЕ .................., а именно ,....................

НИВА в местността „...........................”, с площ  ....,...... дка
(..............................),  ............. категория,  представляваща имот №
 от масив  ..... (...............), по плана за ,(.............................................)........................
земеразделяне на  същото землище, при граници и съседи: имот № ...................,
полски път, имоти №  .............., №  ................, №  ...................,  която въз основа на
подадена от нас декларация е поделена от Общинска служба по земеделие и гори
при община  ........................ ЕКАТТЕ ..................... в проект за делба на ......
(...................) самостоятелни и реално обособени имота – тези от № ..................... до
№ ................... включително,
в следния смисъл:

1. ............................................................................... получава в дял и става собственик
на:
Нива  в  землището на с. ...................., община .................,  област
 ЕКАТТЕ ................, в местността „...........................”, с площ ....,..... дка ,.....................
(.........................), ......... категория, представляваща имот №
 от масив ........ (.................), по плана за земеразделяне ,(.........................)..................
на същото землище, при граници и съседи: имот № ...................., полски път, имоти
№ ...................., № ................, № .................... и № .........................Оценката на този дял е .............................. лв.

2. ............................................................ получава в дял и става собственик
на:
Нива в землището на с. ...................., община ................., област
 ЕКАТТЕ ................, в местността „...........................”, с площ ....,..... дка ,.....................
(.........................), ......... категория, представляваща имот №
 от масив ........ (.................), по плана за земеразделяне ,(.........................)..................
на същото землище, при граници и съседи: имот № ...................., полски път, имоти
№ ...................., № ................, № .................... и № .........................
Оценката на този дял е .............................. лв.

3. ............................................................ получава в дял и става собственик
на:
Нива  в  землището на с. ...................., община ................., област
 ЕКАТТЕ ................, в местността „...........................”, с площ ....,..... дка ,.....................
(.........................), ......... категория, представляваща имот №
 от масив ........ (.................), по плана за земеразделяне ,(.........................)..................
на същото землище, при граници и съседи: имот № ...................., полски път, имоти
№ ...................., № ................, № .................... и № .........................
Оценката на този дял е .............................. лв.

Страните заявяваме, че подписваме настоящия   договор доброволно и
ненасилвани от никого, нямаме неуредени сметки и се споразумяваме, че с него
ликвидираме съществуващата между нас съсобственост и занапред никой от нас
няма да предявява претенции спрямо останалите съделители, имащи за предмет
поделяемите имоти.
При съставянето и подписването на настоящия договор се представиха
следните документи:

1. Решение № ................./......................... г. на Поземлена комисия с.
 за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи ......................
съгласно плана за земеразделяне в землището на с. .........................

2. Протокол № ........../............... г. за въвод във владение на имоти в
землището на с. ..................

3. Скица  - проект за делба № ............../................. г. на имот №
................... .в землището на с ........................

4. Проект за делба на имот №  ............... на Общинска служба по
земеделие и гори с. ...................... от ..................... г.

5. Удостоверения за наследници на  .............................. издадени от
кметство с. ..............., община гр. ...................., област .................................

СЪДЕЛИТЕЛИ:
   
   1.___________                             2.___________                            3.___________                                                                    
(........................) (.........................)             (....................)НА ________________20.....  г.

................................,
НОТАРИУС В РАЙОНА НА РАЙОНЕН СЪД ....................., ВПИСАН  В  РЕГИСТЪРА НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА ПОД №
:УДОСТОВЕРЯВАМ  ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ ........
 , ...................................................................
, ............................................................................
. ......................................................................................
РЕГ.№____________     СЪБРАНА ТАКСА _____________ЛВ.
 
     НОТАРИУС:

Няма коментари:

Публикуване на коментар